Algemeen
De 3 Eenheid besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Het is echter niet uitgesloten dat deze onvolkomenheden bevat. De 3 Eenheid is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Privacy
De 3 Eenheid gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De persoonsgegevens via het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden.

Cookies worden gebruikt om de website soepel te laten werken. Wij gebruiken geen cookies om vertrouwelijke gegevens van u te verzamelen. U kunt ervoor kiezen geen gebruik te maken van onze website als u geen cookies accepteert, deze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website.

Gebruik van informatie
De 3 Eenheid kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie en adviezen op deze site. De 3 Eenheid behoud zich het recht voor alle informatie op deze site op ieder moment, zonder enige aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde informatie op deze website.

Externe links
Deze website bevat externe links naar websites die door andere partijen dan De 3 Eenheid worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De 3 Eenheid heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldigen, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van De 3 Eenheid.

Behandeldossier en privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting. Uw dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
· de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
· in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

Financiële administratie en privacy
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
· uw naam, adres, postcode en woonplaats;
· uw geboortedatum;
· de datum van de behandeling;
· een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult kinesiologie';
· een omschrijving van eventueel geleverde materialen;
· de kosten van het consult;
· de wijze van betaling van het consult.
Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.