Algemene voorwaarden Praktijk ‘De 3 Eenheid’


Het maken van een afspraak (consult, cursus, training) betekent automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Garantie

Geen enkele therapie kan garantie bieden. De therapeut zal haar uiterste best doen om cliënt te helpen maar een deel van het werk ligt immers ook bij cliënt zelf. De therapeut is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van therapie/behandeling. Kinesiologie geneest niet, alleen de cliënt zelf/zijn lichaam kan dat. De therapeut werkt niet met de ziekte of symptomen maar met stress die betrekking heeft op de klacht, wat tot energieblokkades kan leiden. Het zelf herstellend vermogen wordt aangesproken, wat een natuurlijk proces is.

Website
Aan de inhoud van de website Praktijk ‘De 3 Eenheid’ kunnen geen rechten worden ontleend. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zich het recht voor om informatie en/of prijzen op ieder moment aan te passen of te wijzigen. De teksten op de website dienen te worden beschouwd als richtlijn, maar vervangen niet het advies van een reguliere arts of andere discipline.

Voorwaarden behandeling

 • De basis van een behandeling is de gelijkwaardigheid tussen therapeut en de cliënt (ouders en kind/adolescente) en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De Kinesioloog werkt met de spiertest om blokkades zichtbaar te maken. Maar de spiertest is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische   diagnose te vervangen. Er worden geen ziektes opgespoord.
 • Kinesiologie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen of deze door andere substanties te vervangen. Cliënt raadpleegt hierbij altijd arts voor medisch advies.
  De spiertest kan wijzen op bloesem, voeding, voedingssupplementen, beweging of oefeningen etc. als ondersteuning. Echter het is de vrije beslissing en aansprakelijkheid van de cliënt om dit op te volgen. 
Gelieve deze info met uw arts te bespreken zodat deze kan adviseren.
 • De kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt. 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De kinesioloog is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelovereenkomst (WBGO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De Kinesioloog is gehouden aan de beroepsvereniging LVNT beroepscode.
 • De kinesioloog houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft recht op inzage in eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn 20 jaar bewaard. Na beëindiging van de praktijk zijn de dossiers opvraagbaar en zal contact opgenomen worden hiervoor.
 • De kinesioloog stelt de belangen van het kind/cliënt centraal in de therapie.
 • De kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.
 • Mocht er een vermoeden zijn van huishoudelijk geweld of kindermishandeling dan worden de regels van de meldcode gehanteerd.
 • De kinesioloog is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen < 16 jaar beide (gezaghebbende) ouders akkoord moeten gaan met de therapie. In het geval van ondertekening van één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er de zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft door ondertekening van de behandelende overeenkomst of mail. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren (gelieve deze ouder dat zelf bij kinesioloog kenbaar te laten maken) maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De kinesioloog kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. De akkoordverklaring van beide ouders wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bv noodtoestand, een acute of noodzakelijke zorg voor het kind).
 • De kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling en voortgang te verstrekken. Van de gezaghebbende ouders wordt verwacht dat zij elkaar op de hoogte brengen van behandeling en voortgang.
 • De cliënt en/of ouders verplichten zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de kinesioloog te verstrekken.
 • De kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden overhandigd of medegedeeld. Dit wordt alleen opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat bv toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet integrale jeugdhulp.
 • Indien nodig en in het belang van de behandeling kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en evt. kan gedurende de behandeling, of achteraf, verslag worden gedaan aan de huisarts/specialist/school. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt of ouders/voogd.
 • De kinesioloog verplicht zich het kind/cliënt correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haars inziens de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

  Afspraken behandelingen/consulten
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • De kinesioloog en het cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • De kosten van de therapie bedragen € 80.00 per consult (60-75 min).
 • Betalingswijze van de behandelingen dient contant betaald te worden per consult direct na sessie. 
Evt. klachten op de factuur dienen de kinesioloog te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen van ontvangst van de factuur. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht 
op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht. Later afzeggen/wijzigen door cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.
 • Klachten over de behandeling altijd eerst met de kinesioloog bespreken, tijdens of gelijk na sessie. Komen Kinesioloog en cliënt er niet uit dan kan men zich tot de beroepsvereniging LVNT wenden en via de website een klachtenformulier invullen. Hier is ook de klachtenfunctionaris en geschillencommissie Wkkgz fonds geregeld. Tevens is Praktijk ‘De 3 Eenheid’ ingeschreven in het RBCZ-register waar het tuchtrecht is geregeld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt/ouders om therapeut volledig en juist te informeren via intake of behandelovereenkomst over zijn/haar medische en/of psychologische/psychiatrische achtergrond en huidige toestand. Alsmede over het gebruik van medicijnen en van veranderingen hierin. Alle evt. nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie of het geven van onjuiste onvolledige informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt/ouders.
 • Tijdens of ten gevolge van een afspraak is de therapeut niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of letsel en voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Hoofdstraat 50 te Maasbracht, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

  Aansprakelijkheid

 De aansprakelijkheid van Praktijk ‘De 3 Eenheid’ Theresi Smeijsters, is steeds beperkt tot directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de therapeut is steeds beperkt tot het bedrag van de waarde van het consult, training, workshop, begeleiding etc. en in ieder geval tot het maximumbedrag dat de verzekeraar Praktijk ‘De 3 Eenheid/therapeut in het voorkomende geval zal uitkeren. In geen geval is de therapeut aansprakelijk voor handeling van derden die zij inschakelt, noch voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek van de Kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de kinesioloog of de website van de beroepsvereniging LVNT).
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf). 


 

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar:

Indien door ziekte of overmacht van therapeut een afspraak moet worden gewijzigd of geannuleerd dan draagt de therapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan therapeut voorstellen een collega-Kinesioloog in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerdergenoemde datum.

Beëindiging behandeling:

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goed vinden geschieden.
Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de kinesioloog een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de kinesioloog in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De kinesioloog kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De kinesioloog zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Telefonisch spreekuur:

 • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de therapeut hiervoor de mogelijkheid dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. 
 • Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht.


Slotbepaling 

Indien en voor zover enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd, aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.